Akty notarialne

Teczki z dokumentamiDo zakresu czynności notarialnych należy sporządzanie aktów notarialnych oraz odpisów aktów notarialnych. W akcie notarialnym notariusz dokumentuje zgodną wolę stron.

Akt notarialny jest to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie danej czynności prawnej. Sporządzany jest w obecności wszystkich stron, których dotyczy i zawiera ich oświadczenia. Polskie prawo dla określonego rodzaju czynności prawnych wprowadza wymóg zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem ich nieważności.

 

Jakie elementy powinien zawierać akt notarialny?

Aby akt notarialny był ważny, powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

  • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony — godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,

  • miejsce sporządzenia aktu,

  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych — nadto imię i nazwisko tej osoby,

  • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu notarialnego,

  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,

  • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,

  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Akt notarialny, po odczytaniu przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności, podpisują osoby obecne przy jego sporządzaniu oraz notariusz.

 

Wypisy aktu notarialnego

Notariusz wydaje wypisy podpisanego aktu notarialnego. Wypis aktu notarialnego ma moc oryginału – jest jego dosłownym powtórzeniem. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy dany odpis notarialny został wydany. Ponadto powinien on zostać podpisany przez notariusza i opatrzony pieczęcią. Oryginał aktu notarialnego przechowywany jest w kancelarii notarialnej przez okres 10 lat. W tym czasie nie można go wydawać poza kancelarię. Po tym czasie dokument przekazywany jest do archiwum właściwego wydziału ksiąg wieczystych.

Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub chcieliby skorzystać z usług naszej kancelarii, zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego w naszym biurze.

 


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do zostawienia nam wiadomości za pomocą prostego formularza kontaktowego. Na wszystkie zapytania odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Czytaj więcej